Universitetet, si të regjistrohen on-line kandidatët fitues. Procedurat e pranimit dhe transferimit të studimeve

Universitetet, si të regjistrohen on-line kandidatët fitues në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë. Procedurat e pranimit dhe traferimit të studimeve për vitin akademik 2012-2013.

 

Udhezimi për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë, si dhe për transferimin e studimeve për vitin akademik 2012-2013

Ministria e Arsimit dhe Shkencës sqaron se pranimi i kandidatëve bëhet sipas listave emërore të renditura nga Agjencia Kombëtare e Provimeve. Kandidatët fitues përcaktohen në bazë parimeve të Meritës dhe Performancës. Ndërkohë, listat e kandidatëve fitues për fazën e parë, të ndarë sipas programeve të studimit dhe të renditur sipas rendit zbritës të pikëve dhe të preferencës më të lartë fituese të kërkuar prej tyre në Formularin A2, në përputhje me kuotat e pranimeve, do të shpallen brenda datës 18 shtator, në vende të dukshme në mjediset e fakulteteve përkatëse dhe shkollave të mesme të varësisë.

Ndërsa, kandidati fitues duhet të kryejë regjistrmin online nga data 18-24 shtator nga cdo mjedis që ka shërbim internei. Kur kandidati nuk arrin të realizojë regjistrimin online, duhet të paraqitet pranë  sekretarive përkatëse nga data 18-23 shtator, ndërkohë Lista e fituesve të regjistruar do të dorëzohet në datën 25 shtator pranë AKP.

Lista përfundimtare e kandidatëve fitues shpallet do të në 1 tetor. Kandidatët mund të dorëzojnë dokumentat nga data 08-13 tetor. Ndërkohë Institucionet e Arsimit të Lartë pranojnë kërkesat për transferim deri në datë 24 shtator.

Udhëzues për regjistrimin on-line nga kandidatët fitues

1. Për të kryer regjistrimin online duhet të shkoni tek linku: http://matura.akp.gov.al;
2. Te faqja e hapur do të keni pamjen e mëposhtme:
3. Këtu duhet të klikoni te butoni : “Regjistrohu në fakultet” dhe do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme:
4. Te fushat e shfaqura duhet të plotësohen me kujdes të dhënat e kërkuara. Në fushën “Karta e Identitetit” duhet të vendoset numri personal (kliko mbi fjalën shembull dhe do të shfaqet një kartë identiteti ilustruese). Numri personal , i kornizuar si më poshtë, gjendet në pjesën e poshtme, djathtas saj).
5. Duhet bërë kujdes që të plotësohen të gjithat fushat dhe informacioni në to të jetë i saktë. Pas plotësimit klikoni te butoni: “Identifikohu”. Pasi të keni klikuar te ky buton, tek adresa e-mail-it e vendosur në fushën përkatëse do t’ju dërgohet një mesazh i cili përmban informacion për përdoruesin (Username) dhe fjalëkalimin (Passëord) tuaj, që mund ta përdorni për të rihyrë në sistem. Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi janë të dhëna konfidencaiale dhe nuk mund ti jepen asnjë personi tjetër.
6. Nëse të dhënat tuaja nuk janë të sakta do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm:

Kjo do të thotë se për të bërë regjistrimin e fazës së parë ju duhet të paraqiteni detyrimisht pranë sekretarisë mësimore të Fakultetit në Universitetin ku jeni shpallur fitues me dokumentin tuaj personal të identifikimit.
7. Nëse të dhënat tuaja janë të sakta do të vazhdoni procedurat e regjistrimit on-line sipas hapave të mëposhtme. Informacioni in mësipërm do të jenë të dhënat tuaja personale, të cilat plotësohen automatikisht nga sistemi pas konsultimit me bazën e të dhënave.
8. Për t’u regjistruar në fakultet, në fazën e parë, duhet të klikoni butonin: “Regjistrohu”. Pasi klikoni te ky buton në adresën tuaj të email-it do t’ju dërgohet një mesazh konfirmues, i cili ju njofton se jeni regjistruar tek programi i studimit në të cilin jeni shpallur fitues.
9. Nëse jeni shpallur fitues te një preferencë e ndryshme nga preferenca e parë dhe dëshironi të regjistroheni në mënyrë përfundimtare aty, pra të mos vazhdoni konkurrimin për një preferencë më të lartë, duhet të zgjidhni (klikoni) opsionin: “Konfirmoj regjistrimin përfundimtar në preferencën e fituar” dhe më pas të klikoni tek butoni: “Ruaj”.
10. Nëse doni të vazhdoni konkurrimin për preferencat më të larta zgjidhni opsionin: “Vazhdoj konkurrimin për një preferencë më të lartë” dhe klikoni butonin: “Ruaj” Pasi të klikoni te butoni “Ruaj” do t’ju shfaqet mesazhi “Veprimi u krye me sukses” dhe pas kësaj mund të dilni nga faqja dhe të mbyllni broëserin e internetit.
11. Sjellim në vëmendje, veprimi i regjistrimit on-line lejohet të kryhet vetëm njëherë.
12. Studenti dorëzon, gjatë javës së parë të frekuentimit të studimeve universitare në programin që studenti ka fituar, pranë sekretarisë mësimore, dokumentet plotësuese të përcaktuara në këtë udhëzim.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC