Hana: Dixhitalizim i plote i sistemit shendetesor

Pamje nga nje spital

Drejtoresha e ISKSH, Elvana Hana, tha se po punohet per dixhitalizimin e plote te te gjitha hallkave te sistemit shendetesor, me synim perdorimin ne te ardhmen te kartes se identitetit edhe si karte shendeti. Kjo forme, sipas saj, do te lehtesoje qytetaret, do te kontrolloje dhe modernizoje sistemin me synim rritjen e transparences dhe shmangien e abuzimeve. Hana foli gjithashtu edhe per ligjin e ri te sigurimeve shendetesore, i cili do te plotesohet kete vit me aktet nenligjore ne menyre qe te hyje i plote ne fuqi ne vitin 2013. Fale ketij ligji, ISKSH shnderrohet ne Fond Sigurimesh dhe financimi i sherbimeve do te behet ne baze te paketave te percaktuara te sherbimeve shendetesore per cdo qender shendetesore apo spital. 

Cila është metoda aktuale e financimit të spitaleve? Pse keni propozuar metoda të reja për financimin e spitaleve? Cilat janë këto metoda? Cfarë përfitimesh sjellin?

Metoda aktuale e pageses ne spitale bazohet ne buxhet historik. Kjo metode, e shoqeruar me mungesën e autonomisë spitalore dhe nivel jo te mire menaxhimi eshte faktor pengues per stimiulimin e ofruesve ne permiresimin e cilesise se sherbimeve dhe per rrjedhoje nuk stimulon ofrimin e sherbimeve eficiente dhe me kosto efektivitet. Kjo lloj metode ne te njejten kohe nuk rrit besueshmerine e popullates dhe te pacienteve tek sistemi jone shendetesor dhe gjithashtu nuk favorizon nje shperndarje te drejte te burimeve finaciare te bazuara ne performance, ne nivele spitalesh apo ne popullsine ne cilen ato sherbejne.

Nga monitorimi i kontratave me spitalet ne verejme se nje sere treguesish te tjere te aktiviteteve spitalore sic eshte shfrytezimi i shtratit apo mos-ofrimi i sherbimeve per te cilat spitalet financohen jane ne nje nivel te ulet. Keshtu, kjo metode financimi nuk i stimulon spitalet qe te jene te interesuar ne ofrimin e sherbimeve eficiente dhe produktive.

Ne mendojme se ka ardhur koha qe te kalohet ne pagese per performance qe do te thote pagese per numrin e pacienteve, diteqendrimin ne spital dhe cilesin e sherbimit qe ofrohet. Dy propozimet tona kane te bejne me pagese me buxhet global per diteqendrimi dhe sherbim (pagese qe I jepet per menaxhim spitalit por bazohet ne efektivitetin e sherbimit) si dhe DRG (pagese per diagnose) nje system qe e kane sot shume spitale europiane e kombinuar me buxhetin global”

Studimi i tipeve të ndryshme ekzistuese të metodave te pagesave, ndryshimet dhe përmirësimet e vazhdueshme që shtete të ndryshme  kanë  ndërmarrë për përmirësimin e këtij procesi te shoqeruara me analizimin e ketyre eksperiencave  janë  një faktor dhe ndihmë e madhe per Shqiperine ne mënyrë që ky proces të aplikohet me sa me pak gabime të mundshme.

Ndërkohë që spitalet marrin një buxhet të caktuar nga arka e shtetit, pse lindi nevoja e llogaritjes së kostos për secilin spital? Si do të përdoret informacioni i detajuar i kostove të spitaleve?

ISKSH –ja ka kontaktuar me ofruesit sherbimeve duke marre informacion real mbi gjendjen aktuale,duke iniciuar ngritjen e strukturave te reja administrative, plotesimin e tyre me personel te kualifikuar si : (qendra e kostos , qendra e perpunimit te te dhenave statistikore, ngritja e zyres se informacionit dhe recepsionit).

Ne funksion te marrjes dhe perpunimit elektronik te te dhenave te pacientit, ISKSH-ja ndertoi softin kompjuterik te llogaritjes se kostos sipas sherbimeve mjeksore dhe diagnozave duke e instaluar ne 39 spitale te kontraktuara , duke  realizuar per here te pare perpunimin  e te dhenave te karteles se pacientit ne menyre elektronike. Pas nje pune 3 vjecare te ISKSH-se per matjen e kostove te disa sherbimeve kryesore, mendojme se ka ardhur koha te gjenden zgjidhjet per ndryshimin e menyres se financimit ne spitale duke u bazuar ne protokollet qe po hartohen nga Ministria e Shendetesise dhe aktoret e tjere, te cilat duhet te bazohen ne kostot reale te sherbimeve. Ne te ardhmen synimi i ISKSH eshte lidhja e metodave te financimit te Spitaleve me ofrimin e paketave te sherbimit dhe realizimin e indikatoreve te performances si nje mekanizen e cila do te ndikoje ne  sigurimin dhe rritjen e cilesise se sherbimit mjeksor ndaj pacientit.

Aktualisht cilat janë përfitimet kryesore nga skema e sigurimit shëndetsor për qytetarët?

Nepermjet Sigurimit Shendetesor perfitohet:

 1. 1.      Sherbimin shendetesor falas te mjeku i pergjithshem dhe I familjes.  Paketa e sherbimeve ne paresor perfshin 7 sherbime baze:
 • Kujdesin ne rastet e urgjences
 • Kujdesin shendetesor per femijet
 • Kujdesin shendetesor per te rriturit
 • Kujdesin shendetesor per grate dhe shendetin riprodhues
 • Kujdesin shendetesor per te moshuarit
 • Kujdesin shendetesor mendor
 • Promocionin dhe edukimin shendetesor

2. Sherbimin shendetesor falas te mjeku specialist.
3. Sherbimin shendetesor falas ne shtepi, poliklinike dhe spital
4. Ekzaminimet laboratorike dhe radiologjike falas.
5. Ekzaminimet unikale Terciare me rimbursim ne masen 90% dhe Bashkepagese nga nga personat e siguruar 10%.
6. Barnat e listes se rimbursuar falas per femije 0-12 muajsh, Invalidet e plote, pensionistet, te verberit dhe jetimet
7. Te gjitha barnat falas per veteranet me semundje kronike dhe Invalidet e luftes .
8. Barnat falas per te semuret me tumore ,transplant te veshkes, Skleroze multiple, talasemia major
9. Barna me rimbursim te pjesshem per te gjitha kategorite e tjera te Popullsise, ne perqindje te ndryshme, por jo me pak se 50%.

Një shqetësim i ngritur nga ISKSH janë dhe gjobat ndaj subjekteve (farmaci apo qendra shendetesore) me te cilat ju keni kontrate. Si eshte situata, cilat jane zgjidhjet qe keni ofruar? Si do te funksionoje kontrolli I spitaleve kur te hartohen paketat e sherbimeve? 

ISKSH prej vitesh ka ngritur nje sistem eficient kontrolli per subjektet me te cilat ka kontrate ne menyre qe te minimizohen ne maksimum abuzimet dhe fondet te shkojne ne dobi te pacientit, duke garantuar ne kete menyre perfitimet e te siguruarve nga skema e sigurimeve.

Gjatë vitit 2011 janë planifikuar dhe realizuar kontrolle tek subjektet me kontratë me ISKSH-në. Janë ushtruar kontrolle për përdorimin efektiv dhe të dobishëm të fondeve të rimbursimit që lëvron ISKSH, për identifikimin e shkeljeve abuzimeve si dhe zbatueshmërine e detyrimeve kontratatuale që ISKSH-ja lidh me subjeket ofruese te sherbimeve shendetesore ne zbatim te skemes së sigurimeve. Kështu, gjate vitit 2011 jane organizuar kontrolle ne lidhje me zbatimin e kontrates me Q.Sh., mjeket e pergjithshme dhe te familjes te kontraktuar me këto qëndra, subjektet farmaceutike (farmaci dhe agjenci farmaceutike), depot importuese e distributore me kontratë me ISKSH-në, nëpërmjet këtyre kontrolleve është e bërë e mundur zhvillimi dhe integrimi i këtyre subjekteve me kontratat në fuqi si dhe bazën ligjore aktuale.

Gjithashtu per vitin 2011 një sfidë ka qënë dhe realizimi i kontrolleve bazuar ne programin on-line “e_farmaci”. Aplikimi i ketyre metodave te reja ka ulur ndjeshem abuzimet dhe ne synojme shtrirjen e dixhitalizimit ne te gjitha hallkat e sherbimit shendetesor, ne menyre qe kontrolli te jete i plote dhe ne kete menyre te jemi te sigurte per mireperdorimin e fondeve ne dobi te pacienteve.

Pas marrëveshjes me Urdhrin e Mjekut për kontrollet në qendrat shëndetsore, si paraqitet situata në këto qendra? A respektohen rregullat e punës?

Ne si institucion kemi nenshkruar nje memorandum bashkepunimi ku angazhohen per te siguruar nje sherbim dhe kujdes shendetesor sa me cilesor per pacientet.Dy institucionet marrin persiper nepermjet ketij memorandumi, qe te kontrollohet rigorozisht personeli shendetesor per zbatimin e Kodit te Etikes dhe Deontologjise mjeksore, me synim ofrimin e nje sherbimi profesional shendetesor.

Aktualisht nuk kemi raste te shkeljeve te renda etike, por kontrollet tona jane te vazhdueshme dhe per cdo rast te tille, do e referojme tek Urdhri I Mjekut per tu marre masa deri ne heqje license ne raste te tilla.

A mendoni se do të jetë i suksesshëm formulari i vetëdeklarimit për subjektet farmaceutike? Cilat janë shkeljet e mundura të këtyre subjekteve? Cilat do të jenë sanksionet e aplikuara?

Formularet e vetedeklarimit te informacionit jane nje trend qe po perhapet gjersisht ne institucionet shqiptare. Ka disa synime;

 • rrit saktesine e informacioni
 •  kursen kohe
 • e strukturon iformacionin ne menyre qe te mbeshtese/lehtesoje kompjuterizmin
 • krijon premisat qe procesi te mund te behet online ne te ardhmen
 •  lehteson farmacite/depot (me pare ky informacion mblidhej cdo vit. tashme me formularin e vetedeklarimit formulari  deklarohet vetem kete vit i plotesuar me cdo fushe, dhe me vone farmacia/depo vetedeklaron vetem ndryshimet, nese nuk ka ndryshime  nuk ka nevoje te rideklaroje nga fillimi). Me sakte, kjo eshte bere  e mundur nga kombinimi i vetdeklarimit me regjistrin elektronik te farmacive qe eshte perfshire tek  E-farmacia.

Në kontratat me Farmacite per vitin 2012, për të bërë të mundur kontrollin sa më te mirë te barnave me rimbursim, është vendosur per here te pare marrja e masave me gjobe per cdo vonese ne hedhjen e te dhenave online nga ana e farmacive brenda 48 oresh, afat ky i percaktuar ne kontrate.

Si rezultoi viti 2011 për ISKSH? Cilat janë sukseset kryesore të institucionit që drejtoni? Cilat janë objektivat kryesor për vitin 2011?

Viti 2011 për Institucionin tonë, ishte një vit i ngjeshur me projekte e programe në funksion të konsolidimit dhe thellimit të reformave të sistemit shëndetësor ne vendin tone. Miratimi i Ligjit te ri te Sigurimeve Shendetesore beri te mundur jo vetem tranformimin e ISKSH ne Fond Sigurimesh, por ai ne radhe te pare siguron nje persosmeri te funksionimit te skemes sociale te sigurimeve shendetesore dhe njekohesisht e orienton Institucionin tone drejt nje mentaliteti te ri ne organizimin dhe funksionimin e tij si edhe ne marredheniet e ardheshme me ofruesit e sherbimeve dhe perfituesit e tyre.

Nje nga zhvillimet kryesore gjate vitit 2011 ka qene zgjerimi i konsiderueshem i perfituesve dhe perfitimeve nga skema e sigurimeve shendetesore.

 • Gjate vitit 2011 jane trajtuar rreth 14 000 raste kronike me teper se ne 2010.
 • Numri i recetave me rimbursim eshte rritur me 167 000  receta me shume se nje vit me pare.
 • Fondi i perdorur per rimbursim ne vitin 2011 eshte 6.9 miliarde lek , me nje rritje ne masen 16.3% me shume se ne 2010.
 • Zgjerimi i LBR me 24 barna te reja.
 • Numri i personave që kanë përdorur shërbimet shëndetësore në kujdesin parësor – paraqitje per here te pare tek mjeku, rreth 1 milion persona ose 100 mije me shume se ne 2010.
 • Nga 421 qendrat shëndetësore të kontraktuara në kujdesin parësor për vitin 2011 janë kryer 6.7 milion vizita, rreth 300 mije me shume se ne 2010. 

Cilat jane objektivat kryesore per 2012?

 • Ligji I ri- hartimi I akteve nenligjore per zbatimin e tij, I cili do te hyje ne fuqi ne vitin 2013.
 • Konsolidimi I procesit te kostifikimit te sherbimeve spitalore dhe nxitja e vendimmarrjes per ndryshimin e menyres se pageses se spitaleve qe do te sjelle nje sherbim me te mire per pacientet.
 • Hartimi I paketave te te gjitha niveleve te sherbimeve shendetesore dhe perfundimi I tyre deri ne fund 2012.
 • Informatizimi I metejshem I te gjitha hallkave te skemes me synim perdorimin ne te ardhmen te kartes se identitetit edhe si karte shendeti.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC