Dëshmpërblimi i ish-të dënuarve politikë, qeveria miraton listat e reja. Emrat e plotë që do të marrin paratë

Qeveria miraton listat me emrat e ish-të dënuarve politikë nga regjimi komunist që përfitojnë dëmshpërblimin financiar në bazë të ligjit. Vendimi përcakton që masa e dëmshpërblimit për ish – të dënuarit politikë dhe familjarët e të dënuarve, me dënim kapital, të bëhet me këste, sipas kritereve e kufijve të përcaktuar në nenin 12, të ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish – të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar.

Shuma e llogaritur transferohet në një llogari speciale në Bankën e Shqipërisë. Pagesa e dëmshpërblimit për secilin përfitues bëhet nga Ministria e Financave në llogaritë personale të këtyre përfituesve, të hapura në bankat e nivelit të dytë, të përzgjedhura, sipas nenit 33, të ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, të ndryshuar.

Më poshtë po japim të plotë listat e miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

Lista e ish te denuarve qe perfitojne demshperblim financiar 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC